Algemene Voorwaarden | Goddess Sanctuary Retreat, BRTT en Choco Bliss ceremonies

DEFINITIES
A. De Goddess Sanctuary Retreat, BRTT en Choco Bliss ceremonies zijn onderdeel van Bezieling van Mireille – eenmanszaak van Mireille Bruin, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55244874.

B. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Bezieling met Mireille een overeenkomst is aangegaan.

C. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

D. Diensten: alle diensten die Bezieling met Mireille voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: trainingsprogramma, choco bliss ceremonies, BRTT-sessies, online en offline coaching, lessen, cursussen en ondersteuning van particulieren en ondernemers op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, healing en zichzelf (nog) beter leren kennen door middel van o.a. Groeps- en 1-op-1 sessies, werkboeken, online en offline programma’s, workshops, masterclasses, webinars en voice notes gedeeld via whatsapp.

E. Website: www.bezielingmetmireille.nl.

  1. CURSUSMATERIAAL EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het intellectuele eigendomsrecht op al het cursusmateriaal berust te allen tijde bij Bezieling Met Mireille. Het is niet toegestaan om het cursusmateriaal anders te gebruiken dan voor uw eigen opleiding, noch om het te kopiëren, verkopen of af te staan aan derden. Alle rechten en bevoegdheden met betrekking tot het cursusmateriaal zijn intellectuele eigendom van Bezieling met Mireille. Het is de deelnemer niet toegestaan om het materiaal van o.a. Goddess Sanctuary Retreat, BRTT en Choco Bliss ceremonies te reproduceren en/of openbaar te maken.

  1. AANSPRAKELIJKHEID

Bezieling met Mireille is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van de reizen naar de opleidingslocatie of op de locatie zelf. Bezieling met Mireille is wel aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Bezieling met Mireille toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg is van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Niet voor vergoeding komt in aanmerking bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Indien Bezieling met Mireille aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht.

  1. GEDRAGSCODE

De gedragscode van Bezieling met Mireille (zo ook de Goddess Sanctuary Retreat, BRTT en Cacao Bliss ceremonies) kent vier beginselen: respect, integriteit, verantwoordelijkheid en professionaliteit. Er wordt niet gediscrimineerd op basis van leeftijd, geslacht, ras, huidskleur, afkomst, sociale status, politieke overtuiging, burgerlijke staat, levensovertuiging of welke andere onderscheidende factor dan ook. Eenieder erkent ieders recht om in vrijheid keuzes te maken, zich te ontwikkelen en zijn of haar eigen levensloop te bepalen.

  1. FOTO- EN FILMMATERIAAL

Maak geen foto’s of films zonder overleg met de betrokkenen (mededeelnemers). Voor sociale media geldt: vertel uw eigen verhaal, gevoel en beleving, maar post geen schriftelijke inhoud van de geleerde informatie tijdens lezingen/workshops (intellectueel eigendom). Het taggen van Bezieling met Mireille is wenselijk, maar niet verplicht.

  1. BETALING

De deelname is definitief zodra het volledige bedrag is ontvangen en de deelname per e-mail aan de deelnemer heeft bevestigd.

  1. ANNULERING

Bij annulering van de overeengekomen training vindt er geen restitutie plaats, wel wordt er samen gezocht naar een datum waarop inhalen van deelneming wel mogelijk is. Deze nieuwe datum vindt maximaal zes maanden na oorspronkelijke datum plaats. Annulering van deelname door deelnemer kan slechts schriftelijk via e-mail  info@bezielingmetmireille.nl. Restitutie vindt niet plaats.

  1. KLACHTENPROCEDURE

Indien u ontevreden bent over onze diensten, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken. Neem eerst contact op met Mireille Bruin voor een telefonisch overleg of het maken van een afspraak. Als het probleem na een gesprek niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u een schriftelijke klacht indienen via het contactformulier of door te mailen naar info@bezielingmetmireille.nl. U kunt uw klacht indienen tot 2 weken na het ontstaan ervan. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld en u ontvangt binnen twee weken een ontvangstbevestiging met de vermelding van de afhandeltermijn (max. 2 maanden).

  1. PRIVACYBELEID

Bezieling met Mireille respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Meer informatie over ons privacybeleid kunt u vinden op onze website.

  1. OVERMACHT

Bezieling met Mireille is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen als gevolg van overmacht, zoals natuurrampen, stakingen, of andere onvoorspelbare gebeurtenissen die de uitvoering van de opleiding, ceremonie en of sessie onmogelijk maken.

  1. WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Bezieling met Mireille behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden tijdig en duidelijk gecommuniceerd met de deelnemers.